Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Ninie kinderkleding, Heiloo

© 2018 Ninie kinderkleding

 
De webwinkel en website van Ninie kinderkleding (hierna ook aangeduid met “Ninie” of “wij”) worden tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de webwinkel en website te gebruiken, wordt u (de “klant”) geacht deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden te accepteren.
 
Alle rechten op de inhoud, fotomateriaal en Ninie character van de webshop en website van Ninie berusten bij Ninie kinderkleding, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de internetdiensten en websites van Ninie.
 
Ninie behoudt zich het auteursrecht op de inhoud, fotomateriaal en Ninie character van de webshop en website voor.
 
U, als klant, erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van Ninie en haar toeleveranciers op de inhoud van de webshop en website van Ninie, zowel in haar geheel als gedeelten daaruit.

U, als klant, mag de inhoud van de webshop en websites van Ninie slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.
 
Het is u, als klant, niet toegestaan om informatie verkregen uit de webshop en website van Ninie op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

De verwerking van de gegevens op de webshop en website van Ninie en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Ninie noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de webshop en website van Ninie is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Ninie c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de webshop en website van Ninie aangeboden informatie.

Voor de inhoud van materialen die door derden op of via de website worden geplaatst zijn wij niet verantwoordelijk. Degene die dat heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor klant dient altijd door klant op juistheid te worden geverifieerd. 

Ninie hanteert algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Ninie en de uitvoering daarvan via internet/kantoor van Ninie. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden.
 
Op elk gebruik van de webshop en website van Ninie zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik daarvan dient u:

- in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen;
- alle toepasselijke gedragscodes na te leven; en
- de eventueel door ons te verstrekken instructies na te leven.

U dient zich te onthouden van de volgende handelingen:

- gebruik op een wijze die schadelijk is voor Ninie;
- het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard ('spam') aan personen van wie u het e-mailadres via Ninie heeft verkregen;
- het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de webshop en website van Ninie;
- het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; en
het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

Indien u materialen of bijdragen naar de webshop en website van Ninie zendt, wordt dat geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door toezending verleent u ons een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig voor sublicentie vatbaar recht om die materialen en bijdragen voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden), uw naam in verband daarmee te publiceren, en uw gegevens bekend te maken aan derden indien wij daar naar ons redelijke oordeel toe verplicht zijn. U staat er voor in dat u met betrekking tot alle door u ingediende materialen en bijdragen de bevoegdheid heeft om ons deze toestemming te verlenen, en u vrijwaart ons van alle vorderingen van derden in dit verband.
 
Op het gebruik van onze internetdiensten en websites is het Privacystatement van toepassing.

Wij respecteren de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en vragen hetzelfde van de klanten van de webshop en website van Ninie. Indien u meent dat er inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, verzoeken wij u ons te voorzien van de volgende informatie:

- uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
- een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of enig ander recht waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
- een beschrijving van de plaats waar het beweerdelijk inbreuk makende materiaal is aangetroffen;
- een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat er geen toestemming is gegeven voor het betwiste gebruik;
- een verklaring van u dat de door u verstrekte informatie juist is en dat u bevoegd bent om op te treden; en
- uw handtekening en een kopie van uw legitimatiebewijs.

U kunt de informatie zenden aan:
 
Willibrordus Business Centrum
Ninie kinderkleding unit 1.29
T.a.v. Judith Schoof-van Dijl
Kennemerstraatweg 464
1851NG Heiloo